1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Số thập phân - phân số

Phương pháp đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn ra phân số


1

6

Có ai biết cách đổi số thập phân vô hoàn tuần hoàn ra phân số không? Chỉ cho tui cách làm với, trừ cách sử dụng máy tính

1
7 trả lời:

1

Cho ví dụ để dễ làm hơn nha bạn !

   Ví dụ 1: Đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn $5,(15)$ sang phân số tồi giản

Ta có:

   $5,(15)=5+0,(15)=5+\dfrac{15}{99}=\dfrac{170}{33}$

   Ví dụ 2: Đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn $3,5(24)$ sang phân số tồi giản

Ta có:

   $3,5(24)=3,5+\dfrac{24}{990}=\dfrac{7}{2}+\dfrac{24}{990}=\dfrac{1163}{330}$

Vì mình nói dài dòng hơi khó hiểu nên bạn xem thêm ở đây: http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/4354579

#1: ngày 13/07/2016
616

Thêm bình luận

1

Bạn cần phân biệt thế nào là "số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn"; "số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp". 
Cụ thể: Số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn có chu kỳ bắt đầu ngay sau dấu phẩy, ví dụ 0,(21); 5,(123); 12,(106); .... 
Số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp thì chu kỳ không bắt đầu ngay sau dấu phẩy, ví dụ 1,5(31); 0,01(123); 302,124(106); .... (phần đứng sau dấu phẩy nhưng đứng trước chu kì gọi là phần bất thường). 
Cách chuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số: 
1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn: 
+) Lấy chu lì làm tử. 
+) Mẫu là một số gồm các chữ số 9, số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kỳ. 
Ví dụ: Chuyển 0,(3) sang phân số. Ta có: 0,(3)=3/9=1/3. 
Chuyển 0,(21) sang phân số. Ta có: 0,(21)=21/99=7/33. 
2. Số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp: 
+) Lấy số tạo bởi phần bất thường và chu kì trừ đi phần bất thường làm tử. 
+) Mẫu số là số gồm các chữ số 9 và kèm theo là các chữ số 0; số chữ số 9 bằng số chữ số trong chu kỳ, số chữ số 0 bằng số chữ số của phần bất thường. 
Ví dụ: Chuyển 0,1(6) sang phân số. Ta có: 0,1(6)=(16-1)/90=15/90=1/6. 
Nếu một số có cả phần nguyên lần phần thập phân thì ta nên chuyển phần thập phân trước rồi cộng với phân nguyên.
Ví dụ: Chuyển 5,3(18) sang phân số. Ta có: 0,3(18)=(318-3)/990=315/990=7/22. 
Do đó 5,3(18) =5+0,3(18)=5+7/22=117/22.

hơi phúc tạp mong mọi người thông cảm ^_^

#2: ngày 13/07/2016
471

Thêm bình luận

1

bảo nói cách làm thôi thì giải thích lý thuyết dài dòng văn tự làm gì

#3: ngày 13/07/2016
85

Thêm bình luận

0

Để đổi số thập phân ra phân số: Bước 1: Xác định số chữ số ở phần thập phân. Bước 2: Viết mẫu số của phân số là luỹ thừa của 10 với số mũ là số chữ số xác định ở bước 1. Bước 3: Hoàn chỉnh phân số với tử là phần thập phân của số đó, mẫu là giá trị đã tính ở bước 2 (rút gọn nếu có thể). Nếu bạn giải thích cho Tiểu học (chưa có luỹ thừa) thì bước 2 sẽ chỉnh 1 chút: mẫu số có dạng 10...000 với số chữ số 0 bằng số chữ số ở phần thập phân. Ví dụ: 0,5 Bước 1: Số chữ số ở phần thập phân là 1 chữ số (đó là 5) Bước 2: Phân số cần viết có dạng 10^1 (hay là 10) Bước 3: Viết phân số: 5/10 = 1/2 Vậy 0,5 = 1/2 Lên Trung học cơ sở, chúng ta còn biết 2 dạng mới của số thập phân là: số thập phân vô hạn tuần hoàn và số thập phân vô hạn không tuần hoàn. (ở trên là số thập phân hữu hạn). Trong số thập phân vô hạn tuần hoàn còn có số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn và tạp Ví dụ: 0,(5), 0,2(67), 0,216854.... Để viết chúng dưới dạng phân số: ***Số thập phân vô hạn tuần hoàn (đơn): Bước 1: Xác định số chữ số của chu kì Bước 2: Viết phân số có tử là chu kì, còn mẫu là số gồm các chữ số 9, số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kì Ví dụ: 0,(5) = 5/9 ***Số thập phân vô hạn tuần hoàn (tạp): Bước 1: Xác định số chữ số của chu kì và của phần bất thường. Bước 2: Viết phân số có tử là hiệu của số gồm phần bất thường trừ đi phần bất thường, còn mẫu là số gồm các chữ số 9 đứng trước các chữ số 0, số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kì, số chữ số 0 bằng số chữ số của phần bất thường. Ví dụ: 0,2(67) = (267-2)/990 = 265/990 = 53/198 ***Số thập phân vô hạn không tuần hoàn: không có quy tắc. Có cách minh hoạ cho quy tắc viết số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn và tạp trên, nhưng chúng không phải cách chứng minh chặt chẽ vì cách đó áp dụng quy tắc tính của số thập phân hữu hạn vào các số vô hạn mà chưa chứng minh rằng điều đó có được phép hay không, nhưng trong các bài kiểm tra ta vẫn có thể áp dụng những quy tắc đó.

#4: ngày 03/11/2017
15

Thêm bình luận