1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Max - Min

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức khó


1

3

Biết rằng x là một số thực khác 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

          Q = $\dfrac{{2011,2012{x^2} - 2x + 2013,2014}}{{2014,2015{x^2}}}$ 

(Kết quả làm tròn đến 8 chữ số thập phân)

1 trả lời:

1

(2014,2015Q-2011,2012)x^2+2x-2013,2014=0

điều kiện pt có nghiệm là:

1+2013,2014.(2014,2015Q-2011,2012)>=0

từ đó Q>=0,99851018

#1: ngày 08/10/2015
16

Thêm bình luận