Tồn tại k có ít nhất 61 chữ số 0 tận cùng: a^40 < k < a^41 | 112210
  1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác
  4. Tồn tại k có ít nhất 61 chữ số 0 tận cùng: a^40 < k < a^41

Chủ đề : Tồn tại k có ít nhất 61 chữ số 0 tận cùng: a^40 < k < a^41


0

Cho a > 32. Tồn tại hay không số tự nhiên k có ít nhất 61 chữ số 0 tận cùng sao cho : a40 < k < a41

123467890-
4
1 trả lời:

0

không có

123467890-: 17:28 23/09/2016

Cho a > 32.

Tồn tại hay không số tự nhiên k có ít nhất 61 chữ số 0 tận cùng sao cho : a40 < k < a41

 

#1: ngày 23/09/2016
Nguyễn Quang Thành
152

Thêm bình luận

Hỗ trợ