1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Xác định cặp số nguyên dương x và n thỏa mãn x^3 + 2765 = 2^n


0

1

Xác định cặp số nguyên dương x và n thỏa mãn phương trình: x^3 + 2765 = 2^n. Tính chính xác x^n, n^x

Tìm số nguyên dương M nhỏ nhất sao cho: chia M cho 7 dư 6, chia M cho 8 dư 7, chia M cho 9 dư 8, chia M cho 10 dư 9, chia M cho 11 dư 10, chia M cho 16 dư 15. Tính M

1 trả lời:

1
x=11 ; n=12. 11^12=3138428376721. 12^11=743008310688 M ra là 55439.
#1: ngày 16/12/2017
8

Thêm bình luận