1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Tìm đa thức P(x) chia cho x+15 dư 14 và Q(x) chia hết cho x–42


0

1

Cho đa thức P(x)=3x4+mx3−2x2+x−n và đa thức Q(x)=x5+mx4+3x2+nx. Tìm gần đúng với 3 chữ số ở phần thập phân giá trị của m, n sao cho P(x) chia cho x+15 dư 14 và Q(x) chia hết cho x–42

1 trả lời:

1

x+15 (1) có nghiệm là x=-15

x-42 (2) có nghiệm là x = 42

Theo đề bài ta có:

~ P(x) chia cho (1) dư 14 

Hay: P(-15) = 3.(-15)+ m.(-15)- 2.(-15)+ (-15) - n = 14

<=> -3375m - n = -151396 (a)

~ Q(x) chia hết cho (2) nên nghiệm (2) là nghiệm Q(x).

Hay: Q(42) = 425 + m.424 + 3.422 + n.42 = 0

<=> 3111696m +42n = -130696524 (b)

Từ (a) và (b) ta có hệ phương trình. Giải ra ta được:

m ≈ -46,147 và n ≈ 307143,327

#1: ngày 05/11/2016
14

Thêm bình luận