1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. Hình học
  3. lớp 6

hình lớp 6 vio


0

1

Cho hình tam giác ABC có diện tích là 360cm2.Trên các cạnh AB,BC,AC lấy lần lượt các điểm sao cho AM=2MB ; BN=2NC;CP=2AP.

Nối M;P;N lại với nhau.Tính diện tích hình tam giác MNP

0 trả lời: