1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tìm bội chung nhỏ nhất của 5200820112014 và 282016


0

21

Tìm bội chung nhỏ nhất của 5200820112014 và 282016

406
9 trả lời:

2

nếu có công thức thì cho mk xin

#1: ngày 24/03/2017
406

Thêm bình luận

2

nhớ cho mk cách giải chi tiết nha

#2: ngày 24/03/2017
406

Thêm bình luận

2

nhớ thanks và tặng ht nha

#3: ngày 24/03/2017
406

Thêm bình luận

2

vì số quá lớn nên tràn màn hình

#4: ngày 24/03/2017
406

Thêm bình luận