1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm x biết x chia cho 19 dư 1, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 3


0

3

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất có 10 chữ số, biết x chia cho 19 dư 1, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 34.

6 trả lời:

2

chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 34 => x = 23b + 21; x = 41c + 34

=> 9.41x = 9.41.23b + 7749; 16.23x = 16.23.41c + 12512

=> x = 943q - 48 hay x = 943q + 895

mà x = 19a + 1 do đó a = (943q + 894):19

ta lại có:  x = 943q + 895 >= 109  => q >= 1060444,438

nhập quy trình trên máy tính: X = X+1 : (943X + 894):19 bấm Calc nhập X=1060444, tiếp tục bấm = đến khi giá trị nguyên ta được X=1060458

do đó q=1060458. thay vào 943q + 895 ta được số cần tìm là 1000012789

#1: ngày 25/11/2016
3

Thêm bình luận

1

biểu diễn theo r mới mau ra

còn bình thường lâu lắm

#2: ngày 25/11/2016
73

Thêm bình luận

1

ra thì cũng hơi lâu

 

#3: ngày 25/11/2016
73

Thêm bình luận

0
làm sao ra 895 v
#4: ngày 06/12/2019

Thêm bình luận