1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm một số sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 số đó dư là 100


0

1

Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 số đó thì có dư là 100. 

2 trả lời:

0
sao lại tự hỏi tự trả lời vậy bạn đáp án thì chắc đúng rùi
#1: ngày 27/10/2017
406

Thêm bình luận

1

Bài giải

Vì 17 x 3 = 51 nên để dễ lí luận, ta giả sử số tự nhiên cần tìm được chia ra thành 51 phần bằng nhau. Khi ấy 1/3 số đó là 51 : 3 = 17 (phần) ; 1/17 số đó là 51 : 17 = 3 (phần).

Vì 17 : 3 = 5 (dư 2) nên 2 phần của số đó có giá trị là 100 suy ra số đó là :

100 : 2 x 51 = 2550.

#2: ngày 23/04/2017
13

Thêm bình luận