1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm chữ số tận cùng 39^1 + 39^2 + 39^3 + ... + 39^2015


0

2

Tìm 3 chữ số tận cùng của ${39^1} + {39^2} + {39^3} + {39^4} + ... + {39^{2015}}$

2 trả lời:

1

719

#1: ngày 17/05/2016
56

Thêm bình luận

0

Bày mình cách làm với mấy bạn ơi!!!

#2: ngày 21/06/2016
1

Thêm bình luận