1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

tim 17 chu so thap phan dau tien


0

3

Tim 17 chu so thap phan dau tien 

can bac ba cua 2015+can bac 5 cua 2015+ can bac7 cua 2016+ can bac 9 cua 2016

Giup minh giai voi.

2
3 trả lời:

1

Tui bik làm tới đây thôi

$\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{l}}
{\sqrt[3]{{2015}} + \sqrt[5]{{2015}} + \sqrt[7]{{2016}} + \sqrt[9]{{2016}}}\\
{22.50480876}\\
{Ans - 22.50480870 = 5.53451214*{{10}^{ - 8}}}
\end{array}\\
Ans - 5.53451210*{10^{ - 8}} = 4.02*{10^{ - 16}}\\
Ans - 4.00*{10^{ - 16}} = 2*{10^{ - 18}}\\
22.504808755345121402
\end{array}$

 

#1: ngày 31/10/2016
199

Thêm bình luận

0

cảm ơn trung nha smiley

#2: ngày 05/11/2016
73

Thêm bình luận

0

Đủng rồi , giống hệt cách trình bày của tôi

#3: ngày 31/10/2016
164

Thêm bình luận