1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán chạy đua với tàu lửa dài 120m


7 trả lời:

2

good bài quân chính xác từng chữ

#6: ngày 14/06/2016
230

Thêm bình luận

1

40m

#7: ngày 15/06/2016
10

Thêm bình luận

1Nếu chạy từ C qua B thì anh sinh viên mất : (120 - x)/5 (s) 

Thời gian xe lửa đi từ D đến B là : BD/20 = (160 + 4x)/20 (s) 

Đây cũng chính là thời gian anh SV chạy từ C qua B (bị xe lửa đụng) 

Từ đó ta có pt : (160 + 4x)/20 = (120 - x)/5 

<=> 160 + 4x = 480 - 4x 

<=> 8x = 320 <=> x = 40 (m) 

Vậy lúc nhìn thấy xe lửa anh SV cách đầu bên này 40 m 

#8: ngày 15/06/2016
471

Thêm bình luận