1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cài đặt Phương trình trên máy tính CASIO fx-580VN X
Cách bật/tắt hiện thị kết quả nghiệm của phương trình: số phước, làm tròn...

Cài đặt hiển thị thống kê trên máy tính CASIO fx-580 VN X
Cách hiện thị, nhận giá trị của thống kê vào máy tính bỏ túi fx580VN X


Hướng Dẫn cài đặt hiển thị phân số trên máy tính CASIO fx-580VN X
Làm sao để hiện thị phân số trên máy tính bỏ túi, cài đặt cách hiện thị số


Hướng Dẫn cài đặt hiển thị FIX. SCI, NORM trên máy tính CASIO fx-580VN X
Làm tròn bằng máy tính casio fx580VN X, hiện thị kết quả giá trị gần đúng, làm tròn 3 chữ số ở phần thập phân

Hướng dẫn cài đặt góc Degree/Radian/Grad cho máy tính CASIO fx-580VN X
Cách sử dụng máy tính tính giá trị lượng giác của góc: sin, cos, tan... Chuyển đổi góc từ radian sang độ và chuyển đổi góc từ độ ra radian

Hướng dẫn Cài đặt đầu vào/ đầu ra cho máy tính CASIO fx-580VN X
Cách hiện thị tự nhiên, tuyến tính, phân số, căn thức, số bi... cho máy tính mới nhất casio fx580VN X

Sơ lược tính năng nổi trội trên máy tính CASIO fx-580VN X
Giới thiệu các tính năng mới của máy tính khoa học Casio fx580VN X cho học sinh THCS và THPT. Ngoài việc thay đổi giao diện có độ phân giải cao, Casio còn cập nhật nhiều chức năng mới như SOLVE, giải phương trình bậc cao...