1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm số dư trong phép chia 120126^35995 chia cho 11921


0

2

Bài 2: Tìm số dư trong phép chia 12012635995 chia cho 11921.  

3 trả lời:

1

2650

#1: ngày 01/03/2016
89

Thêm bình luận

0
2750 120126^11920 đồng dư với 1 (mod 11921) => 120126^23840 đồng dư với 1 (mod 11921) 120126^35995 = 120126^23840. 120126^11920.120126^228.120126^228.120126^7 Tính đồng dư tương tự. => số dư: 2750
#2: ngày 06/04/2022

Thêm bình luận

0

Số dư: 2650

#3: ngày 29/02/2016
30

Thêm bình luận