1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Nếu n = 0 thì n# = 1 và n > 0 thì n# = n.[(n - 1)#] thì 5# = ???


0

3

Cho n là một số tự nhiên. Ta định nghĩa n# như sau:

a) Nếu n = 0 thì n# = 1

b) Nếu n > 0 thì n# = n.[(n - 1)#].

Hãy tính 5# theo định nghĩa trên.

73
5 trả lời:

1

5# = 5 . 4# = 5 . 4 . 3# = 5.4.3.2# = 5.4.3.2.1# = 5.4.3.2.1.0# = 5.4.3.2.1.1 = 120

Vậy 5# = 120.

#1: ngày 24/06/2016
616

Thêm bình luận

1

kq = 120/1

#2: ngày 24/06/2016
471

Thêm bình luận

1

tui sai

#3: ngày 24/06/2016
14

Thêm bình luận

1

5# = 5.[(5 - 1)#] = 5. 4# = 5.4.[(4 - 1)#] = 5.4.3# = 5.4.3[(3 - 1)#] = 5.4.3.2# = 5.4.3.2.[(2 - 1)#] = 5.4.3.2.1# = 5.4.3.2.1.[(1 - 1}#] = 5.4.3.2.1.0# = 5.4.3.2.1.1 = 120

Sao sai được.

#4: ngày 24/06/2016
616

Thêm bình luận