1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Tính chỉ số của nữ mang quốc tịch B


0

3

Một tổ gồm những người mang quốc tịch A và những người mang quốc tịch B; hai phần ba số người trong tổ là nam và ba phần tám số người nam mang quốc tịch B. Nếu ba phần năm số người trong tổ mang quốc tịch A thì chỉ số của những người nữ mang quốc tịch B sẽ là bao nhiêu.

3 trả lời:

1

Nếu 2/3 số người trong tổ là nam, 3/8 số người nam mang quốc tịch B thì chỉ số người nam mang quốc tịch B so với cả tổ là: 3/8 x 2/3 = 1/4

Nếu 3/5 số người trong tổ mang quốc tịch A thì chỉ số của người mang quốc tịch B so với cả tổ là: 1 - 3/5 = 2/5

Suy ra chỉ số người nữ mang quốc tịch B so với cả tổ là: 2/5 - 1/4 = 3/20.

#1: ngày 05/03/2016
616

Thêm bình luận

2

KQ đúng, duyệt

#2: ngày 05/03/2016
8

Thêm bình luận

1
Tùy chứ bạn ^_^
#3: ngày 07/03/2018
471

Thêm bình luận