1. Casio fx580VN X
  2. Phương trình - bất phương trình
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Bài toán: Giải hệ phương trình:

\begin{array}{l} x + y + z + t = 5\\ 2x – y + 3z – t = 0\\ – x + 2y – z – t = – 2\\ 3x + y + 5t – 4z = – 4 \end{array}

 

Để biết thêm các thông tin về máy tính khoa học casio fx580VN X vui lòng tham gia trang Trang fx580VN X