1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán đặt hạt gạo trên bàn cờ 64 ô


-1

3

Bàn cờ có 64 ô. Ô thứ nhất đặt 2 hạt gạo, ô thứ 2 trở đi đặt số gạo gấp đôi ô trước đó.

a) Số gạo đặt ở ô 64.

b) Tổng số hạt gạo đặt trên bàn cờ.

11
3 trả lời:

2

Lê Văn Tèo: 19:10 06/09/2016

Bàn cờ có 64 ô. Ô thứ nhất đặt 2 hạt gạo, ô thứ 2 trở đi đặt số gạo gấp đôi ô trước đó.

a) Số gạo đặt ở ô 64.

b) Tổng số hạt gạo đặt trên bàn cờ.

Số hạt thóc ở từng ô tăng gấp đôi ở ô thứ nhất

Ô thứ nhất là 21

Ô thứ hai là 22

.............

Ô thứ 64 là 264 = 18446744073709551616

Tổng tất cả số gạo đặt ở trên đó là

S = 2 + 21 + 22 + ... + 264

2S = 22 + 23 + 24 + ... +265

2S - S = (22 + 23 + 24 + ... + 265) - (2 + 22 + 23 + ... +264)

S = 265 - 2 = 36893488147419103230

a) vậy ô thứ 64 có 18446744073709551616

b) tổng số hạt thóc là 36893488147419103230

#1: ngày 06/09/2016
123

Thêm bình luận

2

ô 64 phải bằng 2^64=18446744073709551616 k?

còn tổng là tính tổng s=2+2+23+...+264 ?

#2: ngày 06/09/2016
10

Thêm bình luận

2
#3: ngày 06/09/2016
471

Thêm bình luận