1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
Tìm 4 chữ số tận cùng của 123456789.13569.2468.123456
Cách tìm chữ số tận cùng của 1 tích mà mình tự đút kết trong quá trình học. Đề bài: Tìm 4 chữ số tận cùng của 123456789.13569.2468.123456 Đầu tiên: Đề bài yêu cầu tìm 4 chư số tận cùng thì ta lấy 4 chữ số tận cùng của thừa số thứ nhất nhân với 4 chữ số

Tìm tổng các chữ số của a^2 + 8 với a là 222 chữ số 9
Cho a là số tự nhiên viết bằng 222 chữ số 9. Hãy tính tổng các chữ số của n, với n = a2+ 8. Bài giải: a = 10222- 1 Nên n = (10222-1)2+ 8 n = 999...98000..09 (221 chữ số 9 và 211 chữ số 0 liên tiếp) Vậy tổng các chữ số của n là: S = 211.9 + 8 + 9 = 2006


Tìm số tự nhiên là số chính phương có 4 chữ số
Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng nó là một số chính phương và nếu ta thêm vào mỗi chữ số của nó một đơn vị thì cũng được một số chính phương.

Tìm số dư của phép chia bằng kiến thức đồng dư
Tìm số dư của phép chia sau: a) 2004376cho 1975 b) 197838cho 3878 Giải chi tiết nha các bạn


Tìm số dư của 30 số 2015 liên tiếp chia cho 2016
Viết quy trình ấn phím và tìm số dư khi chia a cho 2016. Biết a =201520152015 .... (30 số 2015 viết liên tiếp ) Các bạn giúp mình với, nếu có thêm phương pháp tổng quát càng tốt, cảm ơn các bạn!

Tổng hợp các bài tìm 3 chữ số tận cùng (có thưởng)
lưu ý bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được 150HT de gom5 câu hỏi tìm số tận cùng đơn giản từ yếu đến trung bình câu 1:tìm 3 chữ số tận cùng 2^18974565(25HT) câu 2: tìm 4 chữ số tận cùng 56^12584^5 (25HT) câu 3 tìm 5 chữ số tận cùng của

Tìm số dư của 2222!/2118! chia cho 10501
Tìm số dư của 2222!/2118! chia cho 10501 ai giải bài này chi tiết tặng 50 HTHelp me!

Ba số tận cùng 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 +...+ 20142011^3
Tìm ba chữ số tận cùng của: 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 +...+ 20142011^3

Xác định số chữ số của số T = 69!
Bài 1: Cho T = 69! a) Xác định số chữ số của T. b) Tìm giá trị nguyên dương lớn nhất của n sao cho T chia hết cho 10n Bài 2:Cho A=((3!)!)! a/ Chứng tỏ A có biểu diễn thập phân không ít hơn 1243 chữ số b/ Xác định A có bao nhiêu chữ số 0

Tìm ước nguyên tố lớn nhất 303265^2 + 30785^2 + 31047^2
Tìm ước số nguyên tố lớn nhất của số A=3032652+307852+310472