1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tìm số vé biết số khán giả tăng 28% và số tiền thu được giảm 8,8%


0

0

Một gánh xiếc đến thị trấn miền núi để lưu diễn. Trong ngày diễn đầu tiên số người chưa đến nhiều. Nhằm thu hút khán giá, trong ngày diễn thứ hai gánh xiếc đã giảm giá vé xuống so với giá bán ngày đầu. Do đó số khán giả tăng 28% và số tiền thu được giảm 8,8%. Hỏi giá vé bán ngày thứ hai đã giảm bao nhiêu % so với giá vé bán ngày đầu?

1 trả lời:

1

Giải

Coi số khán giả đến xem trong ngày đầu là 100%  thì số khán giả đến xem ngày thứ hai là:
           100% + 28% = 128% (số khán giả ngày đầu)
Coi số tiền thu được trong ngày đầu là 100% thì số tiền thu được trong ngày thứ hai là:
            100% - 8,8% = 91,2% (số tiền thu được ngày đầu)
Tỷ số % giá vé bán ngày thứ hai so với giá vé bán ngày đầu là:
     91,2/100  :  128/100  = 0,7125 = 71,25 %
Vậy giá vé bán ngày thứ hai giảm hơn giá vé bán ngày đầu số % là:
            100% - 71,25% = 28,75%
            Đáp số: 28,75% 

#1: ngày 18/04/2017
90

Thêm bình luận