1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán bóng đèn sáng (Vị trí bóng đèn sáng hiện tại × 2018 + 17) mod 48


0

1

Có 48 bóng đèn được đánh số lần lượt từ 0, 1, 2, 3, 4... Trong một phút chỉ có một bóng đèn được sáng. Ở phút đầu tiên (phút thứ 1) thì bòng đèn số 0 sáng. Các phút sau bóng đèn sáng tiếp theo là ở vị trí: (Vị trí bóng đèn sáng hiện tại × 2018 + 17) mod 48.

Hỏi phút thứ 26 thì bóng đèn nào đang sáng?

3 trả lời:

0
giai rafggfgdfgfgdfgfhggggdffdgf gfhf
#1: ngày 10/01/2018

Thêm bình luận

0

cảm ơn thịnh nhiều nha tui toàn bỏ bài này

#2: ngày 17/08/2016
199

Thêm bình luận

0
#3: ngày 16/08/2016
616

Thêm bình luận