1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Với cả 3 chữ xố X, V, I viết được bao nhiêu chữ số la mã


2

4

Với cả 3 chữ xố X, V, I viết đc tất cả bao nhiêu chữ số la mã

4 trả lời:

4

 - I : 1               - VII : 7                - XIII : 13             - XIX : 19               - XXV : 25               - XXXI : 31

 - II : 2              - VIII : 8               - XIV : 14             - XX : 20               - XXVI : 26               - XXXII : 32

 - III : 3             - IX : 9                 - XV : 15              - XXI : 21              - XXVII : 27              - XXXIII : 33

 - IV : 4            - X : 10                - XVI : 16             - XXII : 22              - XXVIII : 28             - XXXIV : 34

 - V : 5             - XI : 11               - XVII : 17            - XXIII : 23             - XXIX : 29               - XXXV : 35

 - VI : 6            - XII : 12               - XVIII : 18           - XXIV : 24            - XXX : 30               - XXXVI : 36

                               - XXXVII : 37                - XXXVIII : 38                     - XXXIX : 39

                        ....................

Do từ 40 trở đi kí tự sẽ thay đổi không còn giống với các số trước nữa. VD : XL : 40 ; XLI : 41 ; ...

Vậy viết được tất cả 39 số La Mã từ 3 chữ số X, V, I.

#1: ngày 07/08/2016
616

Thêm bình luận

3

Các số chứa một chữ số X là: IX, XI, XII, XIII.

Các số chứa một chữ số X là: XIX, XXI, XXII, XXIII.
Các số chứa một chữ số X là: XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII.
Các số chứa một chữ số X là: XXXIX.
Tổng cộng có 13 số.
đúng không ?
#2: ngày 07/08/2016
471

Thêm bình luận

2

giỏi quá à!!!! very very good!!!

#3: ngày 27/02/2017
2

Thêm bình luận