1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Phân tích đa thức bậc 4 thành nhân tử không tìm được nghiệm


0

3

Em sắp thi toán casio rồi mà gặp bài phân tích này em chưa làm được, em dùng SOLVE chỉ ra nghiệm lẻ.

Đề bài: Phân tích đa thức $2{x^4} - 3{x^3} - 14{x^2} - x + 10$ thành nhân tử

Thầy cô và các bạn hướng dẫn chi tiết cho em với nha, em cảm ơn nhiều ạ.

5 trả lời:

1

@Hoàng Minh Ngọc: 15:33 09/01/2016

(x^2-2x-5)(2x^2+x-2)

Kết quả này chưa đúng trọn vẹn, phải phân tích tiếp thành: $2\left( {x - \dfrac{{ - 1 + \sqrt {17} }}{4}} \right)\left( {x - \dfrac{{ - 1 - \sqrt {17} }}{4}} \right)\left( {x - 1 - \sqrt 6 } \right)\left( {x - 1 + \sqrt 6 } \right)$

#1: ngày 09/01/2016

Thêm bình luận

0

Dùng SHIFT SOLVE tìm nghiệm với CALC X =1 và X=-1 ra được nghiệm thứ nhất và nghiệm thứ hai, cộng hai nghiệm này được -1/2, tích hai nghiệm này =-1. Dùng Vi- ét ta tìm được đa thức nhân tử thứ nhất, lại lấy  2x^4 - 3x^3 ... (cái đa thức cần phân tích đó) chia cho đa thúc nhân tử vừa tìm được là ra đa thức nhân tử thứ 2, còn lại chỉ cần dùng MODE 5 3 để phân tích triệt để nữa thôi. Good luck!

#2: ngày 19/01/2016
7

Thêm bình luận

1

KQ=2(x-1-√6)(x-1+√6)[x-(-1+√17)/4][x-(-1-√17)/4]​

#3: ngày 26/01/2016
89

Thêm bình luận

1

(x^2-2x-5)(2x^2+x-2)

#4: ngày 09/01/2016
26

Thêm bình luận