1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện

Tìm ba chữ số của 39^1 + 39^2 + 39^3 +...+39^2043
Tìm ba chữ số tận cùng của 39^1 + 39^2 + 39^3 +...+39^2043 ( giải chi tiết nhận được 50ht )Tìm chữ số hàng nghìn của 6^5^12
1.Tìm chữ số hàng nghìn của 6^5^12 2.Tìm số chữ số của 25!

Đèn sáng ở vị trí nào trong 342 bóng
Có 342 bóng đèn được đánh số lần lượt từ 0, 1, 2, 3, 4... Trong một phút chỉ có một bóng đèn được sáng. Ở phút đầu tiên (phút thứ 1) thì bòng đèn số 0 sáng. Các phút sau bóng đèn sáng tiếp theo là ở vị trí: (Vị trí bóng đèn sáng hiện tại×2012 + 17) mod


Tìm 3 chữ số tận cùng 1^2+2^2+3^2+....+(2016^2017)^2
Tìm 3 chữ số tận cùng của các số sau đây: a) 12+22+32+....+(20162017)2 b)13+23+33+....+(20162017)3 Giải rõ giùm lun nha!

Chứng minh (2n+5)^2-25 chia hết cho 4
Chứng minh rằng (2n+5)2-25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n

Tìm bốn chữ số tận cùng của 20112025^3 + 1
Tìm bốn chữ số tận cùng của 201120253+1 ( giải chi tiết nha ) Thank

Tìm 6 chữ số đầu tiên của số 2016^2014
Tìm 6 chữ số đầu tiêncủa số 2016^2014. Nhớ có cách làm chi tiết và rõ ràng để đc 150 ht nhé.Nhanh tay lên phần thưởng dành cho người đầu tiên lm đc.

Bài toán casio về đa thức bậc 3 chia dư r(x) = 8x^2+4x+5
a, Cho đa thức g(x)=8x^3-18z^2+x+6, tìm các nghiệm của đa thức b. Tìm các hệ số a, b, c của đa thức f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c biết khi chia đa thức f(x) cho g(x) ta được dư là r(x) = 8x^2+4x+5 c, Tính chính xác giá trị của f(2008)

Tìm hai chữ số tận cùng S=1! + 2! + 3! + ... + 2015!
Tìm hai chữ số tận cùng của tổng S=1!+2!+3!+...+2015! Giải chi tiết nha mội người